СЪОБЩЕНИЕ за изработен проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив за част от кв.41б-нов по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ за изработен проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив за част от кв.41б-нов по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив

obiavlenie_obsh_obsajdane

 

 

Конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Старши експерт счетоводител

О  Б  Я  В  А

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 24Ю-РОА-548 от 20.06.2024 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Старши експерт счетоводител в дейност „389-Други дейности по образованието“ в район “Южен”

 І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

  1. Завършено висше образование, степен – бакалавър

– специалност – счетоводство и контрол, финанси, икономика или друга икономическа специалност;

  1. Минимален професионален опит – 1 години;

Б/ Допълнителни изисквания:

  1. Познаване на Нормативната уредба.
  2. Компютърна грамотност.
  3. Предимство е професионален опит в районна, общинска или областна администрация;

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено висше образование;
  4. Копие на трудова/служебна книжка.
  5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 933 лева.

 

Документите за участие се приемат до 16:00 часа на 23.07.2024 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъците на допуснатите до участие кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16:00 часа на 26.07.2024 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 30.07.2024 г. от  10:30 часа.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

 

ЕС/ЕС

Изплащане на възнагражденията на участниците в СИК

СЪОБЩЕНИЕ

От 24.06.2024г. /понеделник/ ще започне изплащането в брой на възнагражденията на участниците в СИК от избори за членове на ЕП и народни представители, проведени на 09.06.2024г.

Плащания ще се извършват всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа, в административната сграда на район „Южен“, ул. „Македония“ № 73а, в стая №23 на етаж 2.

Плащанията по банков път ще се извършат на 21.06.2024г.

Проект МултиХоум „Обновяваме заедно“

Проект МултиХоум „Обновяваме заедно“

mh-project-banner

Хъб и платформа за сътрудничество на заинтересованите страни за ускорено жилищно обновяване в Област Пловдив (MultiHome)

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА ПРОЕКТА: LIFE22-CET-MultiHome/101120815

Обща стойност на Инвестицията: : 1 352 845 евро, от които:

– 1 276 734 евро финансиране от ЕС;
– 76 111 евро национално финансиране.

Срок за изпълнение на Инвестицията: 36 месеца, 01.11.2023 – 31.10.2026

Цел на проекта:

MultiHome ще изгради модел на сътрудничество между граждани, бизнеси и общини в подкрепа на обновяването на жилищни сгради в Област Пловдив. В рамките на проекта ще бъде създадено „едно гише“ за консултиране на гражданите на всички 18 общини от област Пловдив за обновяване на техните домове, замяна на старите отоплителни уреди и интегриране на индивидуални ВЕИ инсталации.

Проектът ще предложи на гражданите специализиран технически екип и платформа за консултации, която ще осигури директна връзка с доставчици на продукти и услуги в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергии. Също така, MultiHome ще си сътрудничи с финансови органи за разработване на финансови модели за подпомагане на собствениците на жилищни сгради за осигуряване на подходящо финансиране за обновяването.

MultiHome ще предложи на гражданите Наръчник за обновяване на жилището и ще постави етикет „Доверен доставчик“ на местните фирми, гарантиращи високо качество и професионално обслужване. Предвиждат се живи демонстрации на вече обновени сгради, иновативни енергийни решения на доставчици от областта и преки срещи с финансиращи институции.

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.127 АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДАТА: 25.06.2024г. ОТ 16.00ч. В РАЙОН „ЮЖЕН“

О Б Я В Л Е Н И Е  ПО ЧЛ.127  АЛ.1  ОТ ЗУТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДАТА: 25.06.2024г. ОТ 16.00ч. В РАЙОН „ЮЖЕН“

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ПИ 56784.531.2262

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ IV-ЗЕЛЕНИНА, КВ.30 КВ.ХР.БОТЕВ-СЕВЕР