ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА за длъжността – Старши експерт „Пътно строителство“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

за длъжността – Старши експерт „Пътно строителство“ в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в район „Южен”

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Протокол №1, конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-106 от 02.02.2024 г. на Кмета на Район „Южен” информира допуснатите до конкурса кандидати за следното:

Вторият етап от конкурса – „Решаване на тест“ ще се проведе на 07.03.2024 г. от 10:30 часа  в сградата на Район „Южен“, ул. „Македония“ №73А, ет.ІІ, Заседателна зала.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да носят документ за самоличност и син химикал. При решаването на теста няма да се допуска ползването на нормативни актове.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

 1. Закон за устройство на територията;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за административните нарушения и наказания;
 5. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 6. Закон за административно-териториалното устройство на Република България;
 7. Закон за териториалното деление на Столична община и големите градове;
 8. Закон за общинската собственост;
 9. Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация
 10. Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив;
 11. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ на територията на Община Пловдив;
 12. Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на Община Пловдив;
 13. Устройствен правилник на Район „Южен“ – Община Пловдив.

 

Следващият етап от конкурсната процедура „Интервю“ ще се проведе на същата дата  – 07.03.2024 г. от 14:00 часа в сградата на Район „Южен“, ул. „Македония“ №73А, ет.ІІ, Заседателна зала.

В изпълнение на чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на конкурса да обяви на интернет страницата на Район „Южен“ системата за определяне на резултатите.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../п/…………………….

Н. Арабаджиев – Заместник-кмет на район „Южен“

Кметът на район „Южен“ – Атанас Кунчев oбявява конкурс по случай  146 години от Освобождението на България от османско иго

Кметът на район „Южен“ – Атанас Кунчев oбявява конкурс по случай  146 години от Освобождението на България от османско иго

Кметът на район „Южен“ – Атанас Кунчев oбявява конкурс по случай  146 години от Освобождението на България от османско иго:

– За ученици 1-4 клас – рисунка на тема „Моята България – моята гордост“

– За ученици 7 -12 клас – есе на тема „ Българин да се наричам“

Творбите ще се приемат до 29.02.2024 г. в Административната сграда на ул. „Македония“ 73 А и ще бъдат оценени от компетентно жури.

Предвидени са награди.

Победителите ще бъдат обявени на 5 Март 2024 година, а награждаването ще бъде на 14 Март 2024 година от 11.00 часа в залата на административната сграда.