ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед №24 ОА-388-19.02.2024г. за допускане на ПУП-ПР за УПИ II – жил.стр., кв.20 по плана на кв. „Христо Ботев-север“, гр. Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.124 Б АЛ.2 ОТ ЗУТ
СЪС ЗАПОВЕД № 24 ОА-388 от 19.02.2024г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Е ДОПУСНАТО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПР ЗА УПИ II-жилищно строителство, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА КВ. ”ХРИСТО БОТЕВ-СЕВЕР”, ГР. ПЛОВДИВ, КАТО СЕ ОБРАЗУВАТ ДВА НОВИ УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ: УПИ ІІ-жилищно строителство и УПИ XI-531.1542, жилищно строителство.
В ОБХВАТ: УПИ II-жилищно строителство, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА КВ. ”ХРИСТО БОТЕВ-СЕВЕР”, ГР. ПЛОВДИВ
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Район „Южен“-Община Пловдив пред Административен съд Пловдив.
29.02.2024г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ за длъжността – Директор на дирекция/Главен инженер

СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ  ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ

за длъжността – Директор на дирекция/Главен инженер в „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 2 от 29.02.2024 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 24Ю-РОА-105 от 02.02.2024 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Директор на дирекция/Главен инженер в „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в район „Южен” реши:

І.  Допуска до „Интервю“ следният кандидат постигнал резултат над минималния:

  1. Мариела Пеева Стойнова – 30 (тридесет) точки.

Кандидатът да се яви за следващия етап от конкурса – „Интервю“ на 29.02.2024 г., от  14:00 часа в сградата на район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………………………………

Николай Арабаджиев – Заместник-кмет на район „Южен“