Район „Южен“ подаде предложения за саниране на 19 сгради за над 37 млн. лв.

Район „Южен“ подаде предложения за саниране на 19 сгради за над 37 млн. лв.

Район „Южен“ подаде предложения за саниране на 19 сгради за над 37 млн. лв.

Район „Южен“ успешно приключи подаването в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на проектни предложения по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-ЕТАП I“. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради.

Подадените в срока за кандидатстване проектни предложения от сдруженията на етажните собственици в район „Южен“ са 19, на обща стойност от 37 520 000 лева.

Според кмета на района Костадин Язов, когато санирането приключи, ще се подобри качеството на живот на гражданите и ще се намалят разходите за енергия.

От програмата за енергийна ефективност в района се възползваха към момента сдружения на собствениците от следните адреси: ул. “Славееви гори“ № 24 вх. А, Б, В; ул. “Братя Шкорпил“ № 1, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Петър Васков“ № 53; ул. „Студенец“ № 1, 3, 3А; ул. “Никола Карев“ № 41, 43; ул. „Димитър Талев“ № 82, 84, 86; ул. „Лайпциг“ № 4, 6; ул. “Лайпциг“ № 8, 10; ул. “Петър Стоев“ № 105, 107; ул.“Константин Геров“ № 9, 11; бул. “Никола Вапцаров“ № 79, 81; ул. „Димитър Талев“ № 65; ул. “Калиакра“ № 9, 11, 13, 15; ул. “Даме Груев“ № 58, 60, 62, 64; бул. „Никола Вапцаров“ № 11, 13, 15, 17, 19 и 21; ул. “Пере Тошев“ № 75; бул. “Никола Вапцаров“ № 64, 66, 68; ул. “Даме Груев“ № 28, 30, 32, 34; ул. „Братя Шкорпил“ № 12, 14, 16.

Първи юни в район „Южен“

Първи юни в район „Южен“

По повод международния ден на детето – Първи юни, кметът на район „Южен“ г-н Костадин Язов с подкрепата на танцова школа „Ненси Денс“ за трета поредна година организира голям детски празник.

В събитието ще се включат над 280 участника. Ще чуете детски песни от „Арт Войс Център“ и Музикална школа „Музика Нова“. Доброто настроение е гарантирано от танцова школа „Ненси Денс“ в която участват възпитаници на над десет  училища от  целия град. Малчуганите от частна детска градина „Андерсен“ от район „Южен“ са подготвили за празника изпълнение на народни и модерни танци. Специални гости на събитието са и танцьорите по латиноамерикански състезателни танци с хореограф Калоян Иванов, както и  децата от Мюзикхолен театър „Николай Серафимов“ от район „Южен“. Очакват Ви много добро настроение, изненади и подаръци подсигурени от нашите спонсори.

Tържеството ще се проведе на 01.06. от 18:00 ч. в парк „Райчо Кирков“, превръщайки го  в запазена територия за празнично настроение, забавление с много игри и подаръци както за участниците, така и за всички присъстващи. Много музика, танци и изненади са подготвили организаторите.

Заповядайте малки и пораснали деца, жители на град Пловдив и негови гости!

ЗАПОВЕД № 23Ю-РОА-285/25.05.2023 г.

ЗАПОВЕД

 

23Ю-РОА-285

 

Пловдив, 25.05.2023 г.

 

На основание чл. 405а, във връзка с чл. 396 от Изборния кодекс, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, чл. 46, ал. 1, т. 6 и чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх. № 23Ю-ОП-455/11.05.2023 г. от Областен управител на област Пловдив

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес /постоянен и настоящ адрес/ в гр. Пловдив – район „Южен“ по реда на  чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, извършени в периода от 01.05.2022 г. до 30.04.2023 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Петя Караджова-Стоянова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Димитрийка Телчарова – Главен специалист КРВП– район „Южен“ – община Пловдив;
 4. Представител на областна администрация Пловдив;
 5. Представител на ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 6. Представител на Първо Районно управление – Пловдив

Резервни членове:

Николай Стоев – Старши юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

инж. Добромир Желев – Главен експерт КРВП– район „Южен“ – община Пловдив;

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Мариана Иванова – Главен специалист КРВП– район „Южен“ – община Пловдив

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

ІІІ. Комисията да се събере на 21.06.2023 г. в заседателната зала на район „Южен“ –  ул. „Македония“ № 73А, ет. 2 – гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

КОСТАДИН ЯЗОВ              /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал:                            /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:                               /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО

Кметът на район „Южен“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Старши специалист „Деловодство“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 23Ю-РОА-293 от 26.05.2023 г. на Кмета на район „Южен“

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Старши специалист „Деловодство“ в дирекция  „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

 1. Завършено средно образование;
 2. Минимален професионален опит – 1 /една/година.

Б/ Допълнителни изисквания:

 1. Познаване на Нормативната уредба.
 2. Компютърна грамотност.
 3. Предимство е професионален опит в системата на общинска администрация.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено средно образование;
 4. Копие на трудова/служебна книжка;
 5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 780 лева.

Документите за участие се приемат в срок до 16:30 часа на 09.06.2023 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16:00 часа на 13.06.2023 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 14.06.2023 г. от  10:15 часа.

Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 15.06.2023 г. след 16:00 часа.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

 

 

ЕС/ЕС

Продължават обработките срещу кърлежи

Продължават обработките срещу кърлежи

На 25-ти и 26-ти май продължават дейностите по третиране срещу кърлежи на тревни площи в градските паркове, градини и междублокови пространства в Пловдив. Специализираните екипи на Общинско предприятие „Дезинфекционна станция” ще работят на територията на район „Южен“.

При благоприятни метеорологични условия в периода от 25-ти до 31-ви май ще се извърши и ларвицидна обработка на биотопите на комари на територията на Пловдив.

Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) ДДД-дейностите ще продължат при следващ работен ден с подходящи за съответната обработка условия.