ЗАПОВЕД № 23Ю-РОА-285/25.05.2023 г.

ЗАПОВЕД

 

23Ю-РОА-285

 

Пловдив, 25.05.2023 г.

 

На основание чл. 405а, във връзка с чл. 396 от Изборния кодекс, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, чл. 46, ал. 1, т. 6 и чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх. № 23Ю-ОП-455/11.05.2023 г. от Областен управител на област Пловдив

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес /постоянен и настоящ адрес/ в гр. Пловдив – район „Южен“ по реда на  чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, извършени в периода от 01.05.2022 г. до 30.04.2023 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Петя Караджова-Стоянова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Димитрийка Телчарова – Главен специалист КРВП– район „Южен“ – община Пловдив;
 4. Представител на областна администрация Пловдив;
 5. Представител на ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 6. Представител на Първо Районно управление – Пловдив

Резервни членове:

Николай Стоев – Старши юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

инж. Добромир Желев – Главен експерт КРВП– район „Южен“ – община Пловдив;

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Галина Ангелова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Мариана Иванова – Главен специалист КРВП– район „Южен“ – община Пловдив

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

ІІІ. Комисията да се събере на 21.06.2023 г. в заседателната зала на район „Южен“ –  ул. „Македония“ № 73А, ет. 2 – гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

КОСТАДИН ЯЗОВ              /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал:                            /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:                               /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО

Кметът на район „Южен“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Старши специалист „Деловодство“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 23Ю-РОА-293 от 26.05.2023 г. на Кмета на район „Южен“

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Старши специалист „Деловодство“ в дирекция  „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

 1. Завършено средно образование;
 2. Минимален професионален опит – 1 /една/година.

Б/ Допълнителни изисквания:

 1. Познаване на Нормативната уредба.
 2. Компютърна грамотност.
 3. Предимство е професионален опит в системата на общинска администрация.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено средно образование;
 4. Копие на трудова/служебна книжка;
 5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 780 лева.

Документите за участие се приемат в срок до 16:30 часа на 09.06.2023 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16:00 часа на 13.06.2023 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 14.06.2023 г. от  10:15 часа.

Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 15.06.2023 г. след 16:00 часа.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

 

 

ЕС/ЕС