З А П О В Е Д № 23Ю-РОА-595/04.10.2023 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВРАЙОН “ЮЖЕН”

 

 

З А П О В Е Д № 23Ю-РОА-595 Пловдив, 04.10.2023 г.

На основание чл.46, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, в изпълнение на Заповед № 23 ОА-2455/28.09.2023г. на Кмета на Община Пловдив, Наредба за осигуряване на обществения ред и във връзка с осигуряване на необходимите условия за нормално провеждане на територията на Община Пловдив на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29.10.2023г.

НАРЕЖДАМ:

  1. Служителите от администрацията на Район „Южен“, съгласувано и съвместно със служители на ОД на МВР – Пловдив и на Първо РУ Пловдив, да организират опазването на обществения ред, като осъществят непрекъснат контрол върху стриктното спазване на законовите и подзаконови разпоредби и да осигурят нормална обстановка по време на предизборната кампания и изборния ден.
  2. Забранявам продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в административно – териториалните граници на територията на Район „Южен“, гр. Пловдив –  в заведенията за обществено хранене и други обществени места, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, за периода от 06.00 ч. до 20.00 ч. на 29.10.2023г.
  3. Да се преустанови издаването на разрешения и уведомления за провеждане на масови мероприятия на територията на Район “Южен” в изборния ден, за да не се създават предпоставки за нарушаване на обществения ред.
  4. Длъжностните лица от районната администрация, пряко ангажирани с подготовката и провеждането на изборите, да създадат необходимата организация за осигуряване на нормални условия в изборния ден до окончателното приключване на изборите.

Заповедта да бъде оповестена чрез публикуване на сайта на Район „Южен“, както и да се постави на информационното табло в административната сграда на Район „Южен“, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Атанаска Тунтова – Заместник-кмет на Район „Южен“.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

КОСТАДИН ЯЗОВ    /п/

Кмет на Район „Южен“ – Община Пловдив,

Изготвил:      /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт