Конкурс за длъжността Старши специалист „Архитектура, строителство и ремонти“

О  Б  Я  В  А

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 23Ю-РОА-629 от 19.10.2023 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Старши специалист „Архитектура, строителство и ремонти“ в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

А/ Нормативни изисквания:

  1. Завършено средно образование със специалност „Строителство и архитектура“ или еквивалентна специалност; квалификация – строителен техник;
  2. Минимален професионален опит – 1 /една/година.

Б/ Допълнителни изисквания:

  1. Познаване на Нормативната уредба.
  2. Компютърна грамотност.
  3. Предимство е професионален опит в системата на общинска администрация.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено средно образование;
  4. Копие на трудова/служебна книжка;
  5. Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

ІІІ. Размер на минималната основна заплата – 780 лева.

Документите за участие се приемат в срок до 16:30 часа на 31.10.2023 год. в деловодството на район „Южен”, ул. „Македония“ № 73А;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73а и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16:00 часа на 01.11.2023 г.

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 02.11.2023 г. от  13:15 часа.

Резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 03.11.2023 г. след 16:00 часа.

Лице за контакти: Елена Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

 

 

ЕС/ЕС