С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за конкурса за длъжността – Главен специалист „Чистота“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Главен специалист „Чистота“в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Въз основа на Протокол №1 от 16.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-260/26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидатите:

  1. ГАЛИНА ДИМИТРОВА СПАСОВА.

 

Не допуска до събеседване кандидатите:

Няма недопуснати кандидати.

 

 

Кандидатът да се яви на събеседване на 23.04.2024 г.  от 10:30 часа в Заседателна зала на ІІ-ри етаж, в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………….

(П. Петкова)

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността – Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността –  Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“  в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

Въз основа на Протокол № 1 от 16.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-261/26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

  1. инж. МИЛА НИКОЛОВА ЛАХТАРИЕВА.

 

Не допуска до събеседване кандидатите:

Няма.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 23.04.2024 г. от 14:00 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………..

Н. Арабаджиев – Заместник-кмет

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за конкурса за длъжността – Главен специалист „Стопански дейности“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Главен специалист „Стопански дейности“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Въз основа на Протокол №1 от 16.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-259/26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидатите:

  1. ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА;
  2. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА.

 

Не допуска до събеседване кандидатите: Няма.

 

Кандидатите да се явят на събеседване на 22.04.2024 г.  от 14:00 часа в Заседателна зала на ІІ-ри етаж, в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………….

(Н. Арабаджиев)

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за конкурса за длъжността – Старши инспектор „Стопански дейности“

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Старши инспектор „Стопански дейности“  в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Въз основа на Протокол №1 от 16.04.2024 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 24Ю-РОА-258/26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидатите:

  1. ЕЛЕНА ТОДОРОВА КОВАЧЕВА;
  2. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА.

 

Не допуска до събеседване кандидатите: Няма.

 

Кандидатите да се явят на събеседване на 22.04.2024 г.  от 10:30 часа в Заседателна зала на ІІ-ри етаж, в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73а.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………….

(Н. Арабаджиев)