СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ за длъжността – „Старши юрисконсулт“

СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ  ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ

за длъжността – „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 2 от 09.05.2024 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 24Ю-РОА-320 от 12.04.2024 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

І. Не допуска до „Интервю“ следният кандидат постигнал резултат под минималния:

  1. Димитър Ганчев Кочанов – 14 (четиринадесет) точки.

 

ІІ.  Допуска до „Интервю“ следните кандидати постигнали резултат над минималния:

  1. Катя Димитрова Георгиева-Хачикова – 28 (двадесет и осем) точки.
  2. Мариета Йорданова Димитрова – 23 (двадесет и три) точки.

Кандидатите да се явят за следващия етап от конкурса – „Интервю“ на 09.05.2024 г., от 14:00 часа в сградата на район „Южен“ – гр. Пловдив,  ул. „Македония“ №73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………./П/…………………..

Петя Петкова – Заместник-кмет на район „Южен“