ПРОТОКОЛ № 3 от 09.05.2024г. ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността –„Старши юрисконсулт“

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3 от 09.05.2024г. ЗА  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

 за длъжността –„Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

По т. IІІ. Окончателни резултати и класиране.

Съгласно чл. 42, ал.1 от НПКПМДСл Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждането на конкурса – решаване на тест и интервю, умножени съответно с коефициент „3” и коефициент „5”, съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл и утвърдената Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурса:

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 33 Коефи-

циент

Резултат от интервюто Коефи-

циент

Окончателен

резултат

1. Димитър Ганчев Кочанов 14 3 Недопуснат до интервю (под 21 т. на теста) Некласиран
2. Катя Димитрова Георгиева-Хачикова 28 3 23,71 5 202,55
3. Мариета Йорданова Димитрова 23 3 22,57 5 181,85

 

Съгласно чл.44, ал.1 от НПКПМДСл, Комисията класира кандидатите, както следва:

Първо място: Катя Димитрова Георгиева-Хачикова  – 202,55 точки.

Второ място: Мариета Йорданова Димитрова – 181,85 точки.

……………………………………………………………

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……………./П/…………………..

                  Петя Петкова – Заместник-кмет на район „Южен“