ЗАПОВЕД № 23Ю-РОА-434

ЗАПОВЕД 23Ю-РОА-434

 Пловдив, 04.08.2023 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на:

– настоящ адрес на лицето Х. Д. В. с настоящ  адрес гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 16, ет. 8, ап. 101 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 23Ю-П-1864/31.07.2023 г.;

– постоянен и настоящ адрес на лицето А. Д. К. с постоянен и настоящ адрес гр. Пловдив,   ул. „Даме Груев“ № 28, ет. 3, ап. 9 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 23Ю-П-1880/01.08.2023 г.;

– постоянен адрес на лицето П. В. Й. с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 10, ет. 3, ап. 33 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 23Ю-П-1881/01.08.2023 г.,

в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив

 

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Петя Караджова-Стоянова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  4. Мирослава Камчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  5. Мария Вълчева – Технически сътрудник – Областна администрация Пловдив;
  6. Пламен Кацев – Младши полицейски инспектор – Първо Районно управление – Пловдив.

 

Резервни членове:

Николай Стоев – Старши юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Борислава Ропова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

 

 

 

III. Комисията да се събере на 11.08.2023 г. от 09.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – ул. „Македония“ № 73А, ет. 2 – гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

 

За Кмет:

ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА                  /п/

Заместник-кмет на район „Южен“

Оправомощена със Заповед № 23Ю-РОА-426

от 02.08.2023 г.

 

Съгласувал:                            /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:                               /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО