ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА – СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИД.56784.377.8, М-Т БАДЕМИТЕ ГР. ПЛОВДИВ

Изх. № 23Ю-ОП-708

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА – СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИД.56784.377.8, М-Т БАДЕМИТЕ ГР. ПЛОВДИВ

ПОРАДИ ЛИПСА НА КАТЕГОРИЧНИ ДАННИ В ГРАО ПРИ РАЙОН „ЮЖЕН“ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект на ПУП-ПРЗ за ПИ си ид. 56784.377.6 по КК на гр. Пловдив, местност „Бадемите“, разгледан с Протокол №17, т.22 /31.05.2023г. на ЕСУТ при Община Пловдив, за съобщаване на заинтересованите лица, съгласно             чл. 128,  ал. 3 от ЗУТ.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта, изложен в Район “Южен”, етаж втори, стая №34, ул. „Македония” №73а. При необходимост могат да направят писмени възражения, искания и предложения по проекта до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез деловодството на  район “Южен” Община Пловдив с приложен документ за собственост.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

                                           Четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.                   

                Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

Павлина Георгиева                                                                                  

Гл. специалист Преписки: