Обявление, съгласно чл.127, ал.1 от ЗУТ за ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ КВ. 18 Г ПО ПЛАНА НА КВ. „ХРИСТО БОТЕВ- СЕВЕР“, ГР.ПЛОВДИВ.

ПУП-ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ.18 Г ПО ПЛАНА НА КВ. ХРИСТО БОТЕВ-СЕВЕР

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.127, АЛ.1 КВ.18 Г КВ. ХР. БОТЕВ -СЕВЕР

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Главен специалист „Чистота“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

 

за длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Съгласно Протокол -2 от 23.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-260 от 26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен” за провеждане на конкурса за Главен специалист „Чистота“, комисията класира кандидатите:

Първо място – Галина Димитрова Спасова – 119 т.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи класираната на първо място г-жа Галина Димитрова Спасова на длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………./П/……………

П. Петкова

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. …………/П/………………

Инж. М. Стойнова

 1. …………/П/………………

Инж. Евт. Първанова

 1. …………/П/………………

Ел. Абрашева

 1. …………/П/………………

Ел. Стоянова

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността – Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността – Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“ в дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Съгласно Протокол -2 от 23.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-261 от 26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен” за провеждане на конкурса за Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“, комисията класира кандидатите:

Първо място – инж. Мила Николова Лахтариева – 148 т.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи класираната на първо място инж. Мила Николова Лахтариева да заеме обявената длъжност Главен експерт „Кадастър, регулация и вертикална планировка“  в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“.

.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………../П/………………..

(Н. Арабаджиев)

 

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. ………/П/……….…..

(арх. Д. Бахчеванов)

 

 1. …………/П/………………

(инж. М. Стойнова)

 

 1. …………./П/……………..

(Ел. Абрашева)

 

 1. …………/П/………………

(Ел. Стоянова)

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Главен специалист „Стопански дейности“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

 

за длъжността Главен специалист „Стопански дейности“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Съгласно Протокол -2 от 22.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-259 от 26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен” за провеждане на конкурса за Главен специалист „Стопански дейности“, комисията класира кандидатите:

Първо място – Женя Димитрова Петкова – 115 т.

Второ място – Мариана Георгиева Кирова – 104 т.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи класираната на първо място г-жа Женя Димитрова Петкова на длъжността Главен специалист „Стопански дейности“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………./П/……………

Н. Арабаджиев

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. …………/П/………………

М. Дойчев

 1. …………/П/………………

Ч. Митовски

 1. …………/П/………………

Ел. Абрашева

 1. …………/П/………………

Ел. Стоянова

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Старши инспектор „Стопански дейности“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

 

за длъжността Старши инспектор „Стопански дейности“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Съгласно Протокол -2 от 22.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-258 от 26.03.2024 г. на Кмета на район „Южен” за провеждане на конкурса за Старши инспектор „Стопански дейности“, комисията класира кандидатите:

Първо място – Елена Тодорова Ковачева – 137 т.

Второ място – Мариана Георгиева Кирова – 124 т.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи класираната на първо място г-жа Елена Тодорова Ковачева на длъжността Старши инспектор „Стопански дейности“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………./П/……………

Н. Арабаджиев

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. …………/П/………………

М. Дойчев

 1. …………/П/………………

Ч. Митовски

 1. …………/П/………………

Ел. Абрашева

 1. …………/П/………………

Ел. Стоянова