дезинсекция срещу ларви на комари и растителна защита по декоративна дървесна и храстова растителност

От ОП „Дезинфекционна станция“ информират пловдивчани, че в периода от 16 – 18 август, в часовия диапазон от 22:00 до 5:30 часа, ще се извършат:

 1. Ларвицидна обработка на биотопи на комари  – третиране на водни обекти с цел унищожаване комарите в стадий ларва;
 2. Растителна защита по декоративната дървесна и храстова растителност на територията на града

 

За обработките ще се използват препарати, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за извършване на дейността условия.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

Директна връзка със специализираното Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес:  dstancia.plovdiv@abv.bg

Район „Южен” ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши експерт – счетоводител“

ОБЯВА

 

На основание чл. 10а, във връзка с чл. 9а, ал.2 и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 23Ю-РОА-449 от 14.08.2023 г. на Кмета на Район „Южен”,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „Старши експерт – счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“, в Община Пловдив – Район „Южен“

 

Нормативни изисквания:

Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

А) Минимални изисквания:

 1. Минимална степен на завършено образование – Бакалавър, по специалност –Счетоводство и контрол; Икономика;
 2. Минимален професионален опит – 1 (една) година или придобит V младши ранг.

Б) Специфични изисквания:

 1. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%.

 

Кратко описание на длъжността:

Обработване на счетоводни документи и целия документооборот, регламентиращ дейността на счетоводната дейност в Района. Обективно и точно осчетоводяване на първичните и вторичните документи. Вярно и ежедневно отразяване на информацията на хартиен и електронен носител.

 

Минимален размер на основната заплата за длъжността за степен 1, съгласно Приложение №1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация: 780 лв. Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в Община Пловдив-Район „Южен“, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

 

Начин за провеждане на конкурса:

След подбора по документи, конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 2. Интервю.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 3. Декларация по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
 4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Когато дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
 6. Решение на ТЕЛК за трайно намалена работоспособност 50% и над 50%;
 7. Копия на други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) във фронт офиса на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а. По електронен път на електронна поща: hr@south-plovdiv.bg, като заявлението и декларациите следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е до 16:30 часа на  24.08.2023 г., включително.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител се предоставят на кандидатите – лично или чрез пълномощник при подаване на документите за участие в конкурса, а в случаите на кандидатстване по електронен път, се изпращат на кандидатите на посочения от тях електронен адрес.

 

Място, на което ще се обявяват списъците и друга информация относно конкурса.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73а и официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.

 

За информация: тел. 032/276 – 107 – Гл. експерт „Човешки ресурси”

 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДСл

Приложение №3 към чл.17, ал.2 НПКПМДСл

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА – СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИД.56784.377.8, М-Т БАДЕМИТЕ ГР. ПЛОВДИВ

Изх. № 23Ю-ОП-708

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА – СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИД.56784.377.8, М-Т БАДЕМИТЕ ГР. ПЛОВДИВ

ПОРАДИ ЛИПСА НА КАТЕГОРИЧНИ ДАННИ В ГРАО ПРИ РАЙОН „ЮЖЕН“ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект на ПУП-ПРЗ за ПИ си ид. 56784.377.6 по КК на гр. Пловдив, местност „Бадемите“, разгледан с Протокол №17, т.22 /31.05.2023г. на ЕСУТ при Община Пловдив, за съобщаване на заинтересованите лица, съгласно             чл. 128,  ал. 3 от ЗУТ.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта, изложен в Район “Южен”, етаж втори, стая №34, ул. „Македония” №73а. При необходимост могат да направят писмени възражения, искания и предложения по проекта до Експертен съвет по устройство на територията при Община Пловдив, чрез деловодството на  район “Южен” Община Пловдив с приложен документ за собственост.

Приемно време: Вторник от 10,15 до 12,00 часа.

                                           Четвъртък от 14,00 до 16,00 часа.                   

                Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност.

Павлина Георгиева                                                                                  

Гл. специалист Преписки:

 

 

ЗАПОВЕД № 23Ю-РОА-434

ЗАПОВЕД 23Ю-РОА-434

 Пловдив, 04.08.2023 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на:

– настоящ адрес на лицето Х. Д. В. с настоящ  адрес гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 16, ет. 8, ап. 101 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 23Ю-П-1864/31.07.2023 г.;

– постоянен и настоящ адрес на лицето А. Д. К. с постоянен и настоящ адрес гр. Пловдив,   ул. „Даме Груев“ № 28, ет. 3, ап. 9 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 23Ю-П-1880/01.08.2023 г.;

– постоянен адрес на лицето П. В. Й. с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 10, ет. 3, ап. 33 по искане на собственик на посочения имот и подадено заявление с вх. № 23Ю-П-1881/01.08.2023 г.,

в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Теменугова – Секретар на район „Южен“ – община Пловдив

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
 2. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
 3. Петя Караджова-Стоянова – Главен експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
 4. Мирослава Камчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
 5. Мария Вълчева – Технически сътрудник – Областна администрация Пловдив;
 6. Пламен Кацев – Младши полицейски инспектор – Първо Районно управление – Пловдив.

 

Резервни членове:

Николай Стоев – Старши юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Борислава Ропова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

 

 

 

III. Комисията да се събере на 11.08.2023 г. от 09.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – ул. „Македония“ № 73А, ет. 2 – гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

 

За Кмет:

ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА                  /п/

Заместник-кмет на район „Южен“

Оправомощена със Заповед № 23Ю-РОА-426

от 02.08.2023 г.

 

Съгласувал:                            /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

 

Изготвил:                               /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО