Списък с допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Старши експерт – счетоводител“

СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 30.08.2023 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 23Ю-РОА-449 от 14.08.2023 г. Кмета на Район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен” реши:

Допуска до конкурс следнияте кандидати:

 1. Вероника Димитрова Сертова.
 2. Ина Рангелова Георгиева.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………./П/…………………..

 Панко Енев – Заместник-кмет на Район „Южен“

 

З А П О В Е Д № 23Ю-РОА-492/24.08.2023 г.

З А П О В Е Д

 

№ 23Ю-РОА-492/24.08.2023 г.

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПХБС-47-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС на 23.06.2020 г. от Гл. архитект на Район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 86/23.06.2020 г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  Гл. архитект на Район „Южен“, влязло в сила на 11.07.2020г.

                                                     Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на район „Южен”

Членове:

 1. инж. Чавдар Митовски – Гл. инспектор СД;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Ст. юрисконсулт;

 

 1. Определям зона от територията на Район „Южен“, гр. Пловдив за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБС-47-01 със следните административни адреси, а именно:

-ул. „ Стефан Стамболов“ № 49 и 51;

-ул. „Петър Стоев“ № 26, 28, 30, 32, 34, 36 и 36а;

-ул. „Петър Васков“ № 31, 33, 35, 37 и 39;

III. Броят на местата общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в одобрена план – схема № ПХБС-47-01, е 1 брой – място № 26.

 1. Срокът, за който се издават разрешенията за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по одобрена план – схема № ПХБС-47-01, е 5 /пет/ години.
 2. Лицата, имащи право да ползват място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, са физически лица – собствениците на жилището или техните роднини по права линия, ползвателите на жилището или техните роднини по права линия, както и наемателите на жилището, в определената в настоящата заповед зона.

В план – схема № ПХБС-47-01, за едно жилище, се полага ползване на едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

Изключение се допуска в случай на налични свободни места в план-схемата и липса на интерес от други правоимащи.

 1. Срокът за подаване на заявления е от 08.09.2023г. до 13.09.2023г. включително, в часовия интервал от 8:30 часа до 17:00 часа. Заявленията се подават до Кмета на Район „Южен“, в деловодството на Район „Южен“, в административната сграда в гр. Пловдив, ул.„Македония“№73 А. Заявленията трябва да бъдат подадени в посочения срок.

Заявлението е по образец и с него се подават следните документи:

1.Копие от документ за собственост на жилище /когато заявителят е собственик на жилището или негов роднина по права линия/, нотариален акт за учредено право на ползване /когато заявителят е ползвател на жилището или негов роднина по права линия / или договор за наем за жилище /когато заявителят е наемател на жилището/, разположено в сграда, попадаща в определената в настоящата заповед зона.

 1. 2. Копие от свидетелство за регистрация на МПС, собственост на заявителя.
 2. 3. Договор за лизинг, наем или заем на лек автомобил, в случай че заявителят не е собственик на МПС.

4.Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

 1. 5. Други документи, на които се позовава заявителя.

 

VII.  Съгласно чл. 4, ал.4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, за ползване на място общинска собственост по смисъла на чл. 72 – чл. 80 от ЗМДТ се заплаща такса на основание чл. 72 от ЗМДТ, определена с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

VIII.  Назначената комисия да обяви, организира и проведе процедурата за определяне на ползватели на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по реда на чл. 8а от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив.

–  Комисията да обяви настоящата заповед най-малко 14 дни преди началната дата за подаване на заявления  чрез публикуване на сайта на район „Южен“ – www.south-plovdiv.bg. и поставяне на таблото за обяви и съобщения в административната сграда на район „Южен“ в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А, както и чрез поставяне на входните врати на жилищните сгради, които попадат в зоната определена в настоящата заповед.

–    След изтичане на срока за подаване на заявления, комисията да разгледа постъпилите заявления и да изготви протокол за извършената работа.

 

 1. В случай, че за едно място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект е постъпило само едно заявление, на съответния заявител, отговарящ на изискванията на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, се издава разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект.

–   Определянето на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, в случаите при повече от един кандидат за едно място, се осъществява чрез провеждане на публичен конкурс.

–  В случай, че конкурсната комисия оцени двама или повече кандидати по един и същи начин, за един и същи предмет на конкурса, се провежда наддаване между тях, като наддаването е явно и започва от началния размер на таксата.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ

Кмет на Община Пловдив – Район „Южен”

 

 

Изготвил:

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт на Район “Южен“

Общественото обсъждане на идеята за застрояване на зелена площ до НАП ще е на 29 август

Общественото обсъждане на идеята за застрояване на зелена площ до НАП ще е на 29 август

Общественото обсъждане на намерението на частен инвеститор да застрои свой имот до НАП, който към момента е зелена площ, ще се състои на 29 август от 13 до 15 часа в залата на кметството на район „Южен“. Първоначално собственикът на терена искаше обсъждането да се проведе на 21 август, но кметът на „Южен“ Костадин Язов настоя да има време хората от района в съседство да се запознаят с идеята и насрочи срещата за 28 август. Заради ангажименти на инвеститора обаче се наложи обсъждането да бъде определена датата 29 август 2023 г.
Администрацията на район „Южен“ призовава хората да се включат в дискусията и да изразят своето мнение именно в тази ранна фаза на реализацията на намерението да се строи в зелена площ.

Общественото обсъждане на идеята за застрояване на зелена площ до НАП ще е на 29 август

Кметът на район „Южен“ Костадин Язов предупреждава: Готви се строителството на 25-метрова сграда в зелена площ

Кметът на район „Южен“ Костадин Язов предупреждава: Готви се строителството на 25-метрова сграда в зелена площ

Инвеститорът иска общественото обсъждане да се проведе след 5 дни, районното кметство  го насрочва за 28 август, за да се запознаят хората с проекта

Частен инвеститор планира да построи сграда с височина до 25 м в свой имот, който в момента е зелена площ. За това предупреждава кметът на район „Южен“ Костадин Язов. Теренът се намира в близост до сградата на НАП, пред входа на блока с административен адрес „Братя Бъкстон“ №107, на мястото на бившето заведение „Озон“.

Искането за изменението на подробния устройствен план, което е първа стъпка към реализация на идеята, вече е внесено в общината и инвеститорът настоява задължителното по закон обществено обсъждане да се проведе след 5 дни – на 21 август. „Намерението да бъде застроено  поредното зелено пространство касае твърде много хора, защото около въпросния имот има много жилищни блокове. Времето за разгласа до 21 август е много малко, а аз държа на прозрачността, затова и общественото обсъждане ще бъде седмица по-късно – на 28 август. Призовавам хората да дойдат на обсъждането и да кажат своето мнение“, заяви Костадин Язов. Цялото ръководство на района е убедено, че при актуалността на темата за презастрояването на района и целия град хората  не трябва да остават с впечатлението, че нещо се върши на тъмно, и трябва да имат време за реакция, а не да бъдат поставяни пред свършен факт. Опит за застрояването на този имот се прави не за първи път.

Снимката е свалена от Google Street View

Във връзка със Заявление с вх.№ 23Ю-ОП-761/14.08.23г. от „БЕЛМЕКС“ ЕООД

Във връзка със Заявление с вх.№ 23Ю-ОП-761/14.08.23г. от „БЕЛМЕКС“ ЕООД с искане за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56784.530.2271, който попада в

УПИ IVкомплексно застрояване в кв.167, кв.168, кв.169 и кв.170 по плана на кв.“Въстанически“–юг, гр.Пловдив, както и на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че в сградата на администрацията на Район „Южен“ на 28.08.23г. от 13:00 до 15:00 часа ще се проведе обществено обсъждане.

Район „Южен“

OBIAVA PUP